Strona główna projektu
  O projekcie
  Terminarz projektu
  Dokumenty do pobrania
  Ogłoszenia !!!
  Trening
  Zawody
  Filmy
  Galeria fotograficzna
  Nasi mistrzowie
  Ciekawe linki
  Ciekawostki
  Piszą o nas
   
 

   
   
   
   
   

Wszystkie zdjęcia i teksy

podlegają ochronie prawa autorskiego

(Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.)

My pytamy, ty też możesz zapytać.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O projekcie

 

 

Projekt „Młodzi Nieustraszeni”-

prowadzony przez Stowarzyszenie od 2005 roku,

przy wsparciu Miasta i Gminy Janów Lubelski.

Dotacja Miasta i Gminy Janów Lubelski  w całym okresie realizacji projektu wyniosła  70 000,00 zł.

Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą   1 078 092,36 zł.

 

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania w roku 2016

Źródło finansowania

Całość zadania (zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy —

za okres realizacji zadania

 

 

 

 

%

 

 

%

 

Koszty pokryte z dotacji:

 

6000,00 zł.

47,36 %

6000,00 zł.

44,95 %

Z tego z odsetek bankowych od dotacji

 

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:

 

470,00 zł.

3,71 %

886,75 zł.

6,64 %

Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):

 

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Z tego:

 

 

 

 

 

 

 

Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:

 

---------------------

 

---------------------

 

---------------------

 

---------------------

 

Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):

 

---------------------

 

---------------------

 

---------------------

 

---------------------

 

Z pozostałych źródeł:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)

 

6200,00 zł.

48,93 %

6360,00 zł.

47,65 %

Ogółem:

 

12670,00 zł.

100 % 

13346,75 zł.

100 % 

 

 

"MŁODZI NIEUSTRASZENI"

Program nasz powstał w 2005 roku ma za zadanie wypełnić czas wolny młodzieży, odciągnąć ją od plag współczesnego świata i pozwala w niekonwencjonalny sposób wyżyć się.

Ma także kształtować u młodzieży odporność psychiczną, fizyczną oraz dyscyplinę i umiejętność współdziałania i kierowania zespołem. Nie pomijamy aspektów historycznych i tradycji oręża polskiego.

Założono jednocześnie że jedną z form doskonalenia i sprawdzenia nabytych umiejętności będzie organizowanie i branie udziału w zawodach różnych szczebli, dlatego wspomagamy i współorganizujemy imprezy sportowo-obronne.

Zawody „Sportowo Obronne” służą sprawdzeniu sprawności fizycznej umiejętności specjalnych oraz umiejętności racjonalnego zachowania w sytuacjach zagrożenia i stresu. Młodzież może jednocześnie sprawdzić swoją predyspozycję do służby wojskowej lub innych formacji mundurowych.

 

 • Cele szczegółowe:

 • Cykl szkoleń ma na celu ukierunkowanie zainteresowań młodzieży i doskonalenie ich umiejętności zakończone kursami pozwalającymi na podejmowanie samodzielnej pracy zarobkowej, czy w przyszłości pracy z młodzieżą.

 • Podniesienie  umiejętności strzeleckich  wymaganych w sportach obronnych .

 • Kształtowanie patriotyzmu i postaw pro obywatelskich w młodym pokoleniu.

 • Promocja wojska i Oręża Polskiego.

 • Promowanie postaw asertywnych.

 • Zaspakajanie   potrzeb młodego pokolenia , które chce realizować swoje zainteresowania i pożytecznie spędzić czas wolny.

 • Integracja grupy o podobnych zainteresowaniach.

 • Propagowanie sportów obronnych i promocja regionu.

 • Stworzenie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i kształtowania osobowości pozytywnych, dbałość o kulturę osobistą i dyscyplinę.

 • Organizowanie odpowiedniego poziomu życia towarzyskiego.

 • Tworzenie twardego fundamentu do życia w społeczeństwie.

 • Służyłoby to zmniejszeniu zachowań patologicznych wśród młodzieży oraz tworzeniu pozytywnych wzorców dla innych, co stanowiłoby alternatywę do negatywnych zachowań.

 • Stworzenie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i kształtowania osobowości pozytywnych, dbałość o podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji.

 

 

 

 

Dytsponent strony: Dobrowolski Cezary

meill: cd1964@o2.pl